Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti Aton s.r.o.
se sídlem Slunečná 398, 252 26 Třebotov
identifikační číslo: 60489251
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 27405
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.atonlight.com

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky”) obchodní společnosti Aton s.r.o., se sídlem Slunečná 398, 252 26 Třebotov, IČO: 60489251, DIČ: CZ60489251, zapsané u Městského soudu v Praze v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 27405 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s  ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v  souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.atonlight.com (dále jen „webová stránka“), a to  prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb.

Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 – § 2174.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém, anglickém a německém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v  českém, anglickém a německém jazyce.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a  prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se  nepoužije.

2.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a  dodáním zboží.

2.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve  webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s  dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do  objednávky kupující vložil, a to i s  ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a  opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je  prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s  uzavřením kupní smlouvy (náklady na  internetové připojení, náklady na  telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • převodem na účet prodávajícího č. 8033170010 / 5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
  • prostřednictvím platebního systému Gopay;
  • prostřednictvím platebního systému Paypal;
  • platební kartou
  • platbou na dobírku

3.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s  balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i  náklady spojené s  dodáním zboží.

3.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.5 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4 Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupující uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5 Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.6 Případné slevy z  ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na  základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z  přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

3.8 Cla a dovozní poplatky můžou být vyžadovány podle zákonů dané země (mimo EHP) a platí je vždy kupující. Prodávající nemůže tyto poplatky nijak ovlivnit.

3.9 Kupující s platnou registrací plátce DPH v rámci EHP (vyjma ČR) s nárokem na odpočet DPH z kupní ceny, musí zaslat objednávku zboží písemně na elektronickou adresu prodávajícího, kde spolu s identifikačními údaji uvede platné číslo registrace plátce DPH. Adresa dodání musí souhlasit s adresou uvedenou v registru plátců http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ . V tom případě bude kupujícímu vystaven doklad – faktura za zboží bez DPH k proplacení bankovním převodem, kterou prodávající zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Zboží bude odesláno kupujícímu po uhrazení kupní ceny uvedené na dokladu-faktuře na účet prodávajícího.

Informace ohledně konkrétních možnostech platby naleznete zde.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1   Kupující bere na vědomí, že dle  ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

4.2 Nejedná-li se o případ uvedený v  čl. 4.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má  kupující v  souladu s ustanovením §  1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od  kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v  případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od  kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v  předchozí větě. Pro odstoupení od  kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od  kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu elektronické pošty prodávajícího.

4.3 V  případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se  kupní smlouva od  počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s  navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4 V  případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od  odstoupení od  kupní smlouvy kupujícím, a  to  stejným způsobem, jakým je  prodávající od kupujícího přijal.

Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s  tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.5 Nárok na  úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6 V  případech, kdy má kupující v  souladu s ustanovením §  1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od  kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V  takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a  kupujícím uzavřena s  rozvazovací podmínkou, že dojde-li k  odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Více informací naleznete zde.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1 V  případě, že  je  způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a  případné dodatečné náklady spojené s  tímto způsobem dopravy.

5.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v  objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3 V  případě, že je z  důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v  objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s  opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s  jiným způsobem doručení.

5.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a  v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V  případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do  zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z  odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z  obecně závazných právních předpisů.

5.5 Prodávající je odpovědný pouze za včasné a řádné odevzdání zboží přepravci a neodpovídá za zpoždění způsobené přepravcem.

5.6 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží upravují zvláštní dodací podmínky prodávajícího.

Více informací k přepravním podmínkám a dodání zboží naleznete zde.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z  vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními §  1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č.  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke  kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • je zboží v odpovídajícím množství,
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.4 Prodávající má povinnosti z vadného plnění v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se  vyskytne u spotřebního zboží v  době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na  prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke  zboží nebo v  reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po  kterou lze zboží použít, použijí se  ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za  jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k  použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po  dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

6.5 Ustanovení uvedená v čl. 6.4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na  opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u  použitého zboží na  vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má  vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6.6 Práva z  odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v provozovně, případně i v sídle podnikání.

Prodávající je  povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.7 Práva z  odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit telefonicky na čísle +420 777 018 111, či elektronickou poštou na  adrese service@atonlight.com.

6.8 Kupující sdělí prodávajícímu jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

6.9 Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v  čl. 6.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na  dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

6.10 Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na  náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas. V případě, že by využil tohoto práva, v souladu s Občanským zákoníkem je povinnen odeslat zboží adekvátní cestou s přiměřeným nákladem, nebo si účelné vynaložení finančních prostředků nechat odsouhlasit prodávajícím předem.

6.11 Práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád prodávajícího.

Více informací o uplatnění záruky naleznete zde.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve  smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy shop@atonlight.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.4 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:  000  20  869, internetová adresa https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

7.5 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:

http://www.evropskyspotrebitel.cz je  kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.6 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.7 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.8 Prodávající neručí (z jakéhokoliv právního důvodu) za škody, které nelze očekávat při běžném používání zboží k účelu, pro které je určeno.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se  zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

8.2 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy.

8.3 Kupující je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující souhlasem se Vseobecnými obchodními podmínkami potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.4 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo třetí osoba provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromí nebo v rozporu se zákonem, může požádat prodávajícího nebo třetí osobu o vysvětlení nebo požadovat, aby tento stav odstranili.

8.5 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Více informací naleznete zde.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1 Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o  některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se  zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či  na  telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve  smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V  případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k  ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. DORUČOVÁNÍ

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že  vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je  spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu  poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by  se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a  Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o  právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím  I).

11.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se  takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.

Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v  elektronické podobě a není přístupná.

11.4 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.5 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Aton s.r.o., Slunečná 398, 252 26 Třebotov, Česká republika; adresa elektronické pošty info@atonlight.com.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.11. 2019.

×