Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při provádění záručních a pozáručních oprav.
1.2. Reklamační řád se vztahuje na zboží, výrobky a služby (dále jen produkty), zakoupené od společnosti ATON s.r.o., (dále jen prodávající) jejichž reklamace je v souladu s tímto reklamačním řádem.
1.3. Základní podmínkou pro uplatnění reklamace je předložení faktury nebo dodacího listu, které slouží současně jako záruční doklad.

1.4. To, že byl kupující seznámen s reklamačním řádem a záručními podmínkami, stvrzuje souhlasem s obchodními podmínkami před odesláním objednávky prodávajícímu.
1.5. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy uzavřené v době platnosti tohoto reklamačního řádu, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

2. Nárok na uplatnění záruky

2.1. Kupující má právo uplatnit záruku jen na produkt, který vykazuje vady produktu, vztahuje se na něj záruka a byl zakoupen u prodávajícího dtto.
2.2. Kupující je povinen zajistit kontrolu produktu co nejdříve po jeho převzetí. Poškození produktu při přepravě je třeba neprodleně oznámit dopravci i prodávajícímu.
2.3. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
2.3.1. ztrátou dokladů dle bodu 1.3.
2.3.2. vypršela-li u reklamovaného produktu dnem předání do opravy záruční doba
2.3.3. porušením ochranných či záručních značek, pokud na produktu jsou
2.3.4. mechanickým poškozením produktu
2.3.5. elektrickým poškozením (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) způsobeným vnějším zkratem či jiným nevhodným zacházením s produktem

2.3.6. nedodržením skladovacích podmínek uvedených v návodu k použití
2.3.7. používáním produktu pro jiné účely a v jiných podmínkách, než pro které je určen
2.3.8. opravou produktu uživatelem nebo jinou osobou, než prodávajícím
2.3.9. nevhodným používáním či zanedbáním péče o produkt v rozporu s návodem
2.3.10. provedením jakéhokoli zásahu do produktu či změny produktu uživatelem nebo jinou osobou
2.3.11. zapojením do elektrické sítě neodpovídajících parametrů
2.3.12. produkt byl poškozen živly (vyšší mocí)
2.4. Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, na které byl prodávajícím předem výslovně upozorněn nebo o nichž, s přihlédnutím k okolnostem, musel vědět.

3. Délka záruky

3.1. Prodávající, ve smyslu platných zákonů, poskytuje pro koncové spotřebitele na nové produkty záruku v délce 24 měsíců, není-li prodejcem stanovena záruka jiná.
3.2. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení produktů způsobené jejich používáním.
Viz záruka na životnost bod 3.3.
3.3. Záruka na životnost produktů se řídí příslušnou platnou normou nebo technickými podmínkami.
3.3.1.Pokud kupující není schopen prokázat počet nabíjecích a vybíjecích cyklů akumulátorových baterií, řídí se záruka podle předpokládaného opotřebení (minimální kapacita v [%] ke jmenovité kapacitě při 5-ti hodinovém vybíjení).
Pro lithiové akumulátory válcové :
– nový akumulátor > 95%, do 6-ti měsíců > 75%, do 12-ti měsíců > 50%, do 18-ti měsíců > 25%, do 24 měsíců > 10%.

3.3.2. Záruka se nevztahuje nadměrný pokles kapacity akumulátorů způsobený nevhodným skladováním v rozporu s návodem.
3.4. Plnění záruční doby začíná dnem převzetí produktu a prodlužuje se o dobu, po kterou byl produkt v záruční opravě.
3.5. V případě výměny produktu za nový se případné další reklamace uplatňují na základě původní faktury nebo dodacího listu.

4. Ceny oprav

4.1. Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou zdarma.
4.2. V případě neoprávněné reklamace jsou kupujícímu účtovány veškeré náklady
spojené s testováním, opravou produktu a dopravou.

4.3. U mimozáručních oprav je účtována hodinová sazba dle aktuálního ceníku za každou započatou hodinu + cena vyměněných dílů + cena dopravy + DPH, viz. Servis.

5. Způsob provedení reklamace

5.1. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze k popisu závady uvedené kupujícím. Kupující je povinen popsat závadu co nejvýstižněji. Prověřeny budou jen funkce uvedené v popisu závady.
5.2. Kupující musí uvést, zda se jedná o závadu mechanickou, nebo elektrickou, co nejpřesněji popsat jak se konkrétně projevuje, ev. jak závada vznikla.
5.3. Jedná-li se o vadu odstranitelnou, bude reklamace řešena následujícím způsobem:
5.3.1. prodávající vadu odstraní bez zbytečného odkladu, nebo
5.3.2. prodávající vadný produkt vymění za produkt bez vady (závisí to jen na rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže takového vyřízení své reklamace právem domáhat).

5.4. Jedná li se o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohla být věc řádně užívána jako věc bez vady, prodávající vyřeší reklamaci:
5.4.1. prodávající vadný produkt vymění za produkt bez vady
5.4.2. v případě, že nemůže prodávající provést výměnu produktu za jiný, uzavře reklamaci vystavením dobropisu na vadnou věc.
5.5. Kupující je povinen předat produkt prodávajícímu kompletní, včetně příslušenství.
5.6. Reklamace se vyřizují výhradně ve firmě ATON s.r.o.

6. Účinnost

6.1. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 01.11. 2019 a platí do vydání nového reklamačního řádu.

×